Afwezigheden

vriendjesdag

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Deze categorie afwezigheden biedt de school de mogelijkheid om in te spelen op specifieke situaties van leerlingen. U wendt zich hiervoor steeds tot de directeur.

Afwezigheden vóór of nà een verlofperiode.

Noch de leerkracht noch de directeur kunnen aan leerplichtige kinderen de goedkeuring geven om vroegtijdig een vakantie te beginnen of later te beëindigen.

Problematische afwezigheden

Leerlingen die vaak ongewettigd afwezig zijn verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig het decreet basisonderwijs. Van zodra een leerplichtige leerling meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden zal het Agentschap voor Onderwijsdiensten mogelijkerwijze overgaan tot sancties.

Inschrijven

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren)? Contacteer ons vrijblijvend. We geven graag antwoord op al uw vragen en maken tijd vrij voor een rondleiding.

Hoofdschool

(kleuter en lager onderwijs)

Steenweg 52 – 9810 Eke
Tel. 09/385.52.49

E-mail: directeur@vbseke.be

Wijkschooltje Landuit

(enkel kleuters)

Steenweg 246 – 9810 Eke
09/385.59.02
E-mail: directeur@vbseke.be