Afwezigheden

vriendjesdag

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Deze categorie afwezigheden biedt de school de mogelijkheid om in te spelen op specifieke situaties van leerlingen. U wendt zich hiervoor steeds tot de directeur.

Afwezigheden vóór of nà een verlofperiode.

Noch de leerkracht noch de directeur kunnen aan leerplichtige kinderen de goedkeuring geven om vroegtijdig een vakantie te beginnen of later te beëindigen.

Problematische afwezigheden

Leerlingen die vaak ongewettigd afwezig zijn verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig het decreet basisonderwijs. Van zodra een leerplichtige leerling meer dan 5 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. 

Inschrijven

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren)? Contacteer ons vrijblijvend. We geven graag antwoord op al uw vragen en maken tijd vrij voor een rondleiding.

VBS Eke

kleuter en lager onderwijs

Steenweg 52 – 9810 Eke
Tel. 09/385.52.49

E-mail: directeur@vbseke.be