De leukste school uit de streek!

Afwezigheden

Afwezigheden

Kleuters

Kleuters zijn niet leerplichtig en hun afwezigheid moet daardoor niet gewettigd worden door een geschreven bericht. Een seintje via het secretariaat is fijn om de leerkracht te verwittigen en bestelde maaltijden te annuleren.

Leerplichtige kinderen

Voor leerplichtige kinderen die een jaartje langer kleuteronderwijs volgen, geldt dezelfde reglementering als voor de leerlingen van de lagere school.

Ook volgende afwezigheden zijn van rechtswege gewettigd:

De ouders bezorgen zo vlug mogelijk voor deze afwezigheid een officieel document aan de school.

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is.

Deze categorie afwezigheden biedt de school de mogelijkheid om in te spelen op specifieke situaties van leerlingen. U wendt zich hiervoor steeds tot de directeur.

Afwezigheden vóór of nà een verlofperiode.

Noch de leerkracht noch de directeur kunnen aan leerplichtige kinderen de goedkeuring geven om vroegtijdig een vakantie te beginnen of later te beëindigen.

Problematische afwezigheden

Leerlingen die vaak ongewettigd afwezig zijn verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig het decreet basisonderwijs. Van zodra een leerplichtige leerling meer dan 5 halve schooldagen problematisch afwezig is, stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. 

Back To Top